Technology Foresight

12. Květen 2011 od 9:00

Ing. Ján Strelecký, CSc.; Ing. Ladislav Kováč; Ing. Lucia Dávidová
Ing. Ján Strelecký, CSc.; Ing. Ladislav Kováč; Ing. Lucia Dávidová

Registrace8:30 - 9:00
Předpokládaný konec12. 5. – 17:30 hod., 13. 5. – 15:30 hod.

Místo konání

přednášková místnost E 109 Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno


archiv dokumentů poslat dotaz

Tento 2-denni (12.-13.5.2011) kurz Vás seznámí s metodikou Technology Foresight, která umožňuje:


• nahlédnutí do co možná nejvzdálenější budoucnosti v oblasti technologií
• rozlišení skutečného potenciálu technologií od zdánlivého
• zvážení alternativ a poskytnutí vstupních údajů pro rozhodovací procesy v oblasti plánování vědy a techniky

LEKTOŘI

 

 Ing. Ján Strelecký, CSc. po ukončení vysokoškolského štúdia  a ašpirantúry na Technickej univerzite Košice pracoval na vysokej škole ako vedecký pracovník v oblasti tvárnenia plechov. Od roku 1979 do 1988 pracoval v podnikovom výskume ZŤS s orientáciou na tvárnenie a neskôr riadil projekt nasadzovania automatizovaných pracovísk v oblasti obrábania a tvárnenia. Od roku 1988 do 1991 pôsobil ako vedecký tajomník ústavu ZTS UTAR. Od roku 1992 pracuje v spoločnosti BIC Group, s.r.o. a orientuje sa na oblasť inovácií, regionálneho rozvoja a foresightu. Je spoluautorom programových dokumentov pre sektorový operačný program v pôsobnosti MH SR „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ .

V rokoch 2003 – 2006 pôsobil ako zástupca SR v komisii pre inovácie pri DG Enterprise, od roku 1993 do 2011 bol členom Výboru BRK SOPK.

Menovaný ma vyše stovku publikácii, prednášok a zúčastnil sa riešenia ako projektový manažér najmä projektov financovaných zo zdrojov EÚ – výskumných projektov Rámcových programov, cezhraničných a medziregionálnych projektov.

 

 

Ing. Ladislav Kováč je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach ako inžinier kybernetiky. V roku 2004 absolvoval v Technologickom centre Akadémie vied Českej republiky medzinárodné školenie zamerané na oblasť technology foresight a v roku 2006 medzinárodný tréningový kurz s názvom “Ako písať konkurencieschopný projekt v rámci 6.RP”. Od roku 2004 pracuje v spoločnosti BIC Group, s.r.o.  a v neziskovej organizácii INOVA NOVA, n.o. ako projektový manažér. Počas svojho pôsobenia bol vedúcim a spoluriešiteľom viac ako 20 medzinárodných a národných projektov zameraných na podporu malých a stredných podnikateľov, budovanie dlhodobých národných a regionálnych stratégií  a pod.  Od roku 2006 sa intenzívne venuje problematike technology foresight, na Slovensku bol spoluriešiteľom a vedúcim pracovných balíkov projektov zameraných na vytvorenie dlhodobej stratégie trenčianskeho a žilinského regiónu a spoluriešiteľom projektu “Inovačná politika SR na roky 2008-2010.”

 

Ing. Lucia Dávidová je absolventkou Fakulty medzinárodného podnikania Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2006 až 2010 sa podieľala na organizácii troch sérií 4-dňového medzinárodného školenia Technology Foresight for Corporations, ktoré sa konalo v Bratislave v rámci celosvetového školiaceho programu Organizácie Spojených národov pre priemyselný rozvoj UNIDO o problematike technology foresight. V rámci zatiaľ posledného ročníka školenia sa na ňom zúčastnila aj ako lektorka. Toto školenie v roku 2006 aj úspešne absolvovala.  V tom istom roku absolvovala aj školenie organizované Európskou komisiou (Joint Research Center – IPTS Seville) zamerané na foresight v nových členských štátoch a kandidátskych krajinách EÚ. V roku 2007 úspešne absolvovala v Technologickom centre Akadémie vied Českej republiky ďalšie zo série UNIDO školení, tentokrát venované problematike scenárov. V rámci ďalšej spolupráce s UNIDO bola projektovou manažérkou medzinárodného foresight projektu FutureFood6 v rámci 6. Rámcového programu zameraného na budúcnosť potravinárskeho sektora  a v rokoch 2010 a 2011 pracovala tiež ako externá pracovníčka UNIDO v oblasti technology foresight zodpovedná za prípravu medzinárodného foresight projektu v oblasti automobilového priemyslu. Od roku 2004 pôsobí v spoločnosti BIC Group, s.r.o. a v neziskovej organizácii INOVA NOVA, n.o. ako projektová manažérka. Počas svojho pôsobenia bola koordinátorom a spoluriešiteľom viac ako 20 medzinárodných a národných projektov zameraných na podporu malých a stredných podnikateľov, budovanie dlhodobých národných a regionálnych stratégií  a pod. Participovala na príprave národných strategických dokumentov pre Ministerstvo hospodárstva SR v oblasti rozvoja priemyslu a podpory výskumu a inovácií do r. 2013 s prognózou dopadov do r. 2020 a na príprave Inovačnej politiky SR na roky 2008-2010.

 

Program Technology Foresight